Uitnodiging Ledenbijeenkomst Vereniging Vrienden van de Voetveren op 14 mei in restaurant De Gouden Leeuw in Terheijden

Terugblik Ledenvergadering 14 mei, we hopen u begin september te informeren over het Jubileum en de najaars ALV oktober 2022.

Hier vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering (pdf) van 14 mei 2022

Onze Algemene Ledenvergadering is op zaterdag 14 mei gehouden in Restaurant De Gouden Leeuw in Terheijden. Voor de middag hebben de vrijwilligers van het Markpontje een leuk programma georganiseerd waar de leden kennis maakte met de kapteins, het pontje en Terheijden. De vrijwilligers van het Markpontje hebben  er iets moois van gemaakt. Het pontje is een belangrijke schakel in de fietsroutes rond de Mark ten noorden van Breda. zo’n 50 leden hebben er een levendige en productieve vergadering gamaakt. Eind deze maand kondigen we onze najaarsvergadering  en Jubileumbijenkomst aan. Dat wordt of 22 of 29 oktober, het hangt af van het vinden van een goede ruimte/plek voor het jubileum waar we vele leden verwachten.

Toelichting

We namen tijdens de vergadering de tijd om te doen wat moet, verantwoording afleggen over 2021, onze nieuwe plannen voor 2022 toelichten en stap voor stap samen met u de structuur op orde brengen zodat de vereniging mee kan wettelijke eisen van de overheid, o.a. die nodig zijn om op afstand te kunnen organiseren. Daartoe hielden we een eerste gespreksronde over de nieuwe daaraan aangepaste statuten en het huishoudelijk reglement. We namen afscheid van twee bestuursleden, benoemden een bestuurslid voor een nieuwe termijnen een nieuwe penningmeester. Ook herdachten we onze oprichtster Meta de Visser. Meer gedetailleerde informatie krijgen de leden via het ledenbulletin.

Dirk Recter van het Markpontje Terheijden waar we op bezoek waren hield een mooie inleiding over hun goede werk. Kijk naar de foto’s op onze kaart op www.veerponten.nl (linksboven Oosterhout) en op hun Facebookpagina als u Facebook heeft.

Wat was de agenda Algemene Ledenvergadering 14 mei?

 1. Opening en agenda
 2. Mededelingen
  • Moment nagedachtenis oud-voorzitter en oprichtster Meta de Visser
  • Terugtreden bestuurssecretaris Frans Cornelis
  • Bezoek Peter-Alex van Meir jubileum werkgroep Vlaamse Voetveren, afmelding en groeten.
  • Weer geen Fiets- en Wandelbeurs in 2022, 2023 gereserveerd.
  • Begroting en werkplan 2023 naar het najaar
  • Beginselen van goed Bestuur
  • Van de leden?
 3. Notulen, besluiten, actielijst ALV 10 juli 2021
 4. Jaarstukken 2021
  4.1 Jaarverslag vereniging 2021
  4.2 Opvallend nieuws over de ponten in 2021
  4.3 Jaarrekening 2021:
  • Toelichting door penningmeester Peter-Alex van Meir op de Balans en Verlies en Winstrekening 2021 ontwikkeling ledenaantallen, afwaardering Triodos
  • Verslag en advies kascommissie, reactie Peter- Alex van Meir
  • Reactie bestuur op organisatorische aanbeveling kascommissie
  • Voorstel décharge penningmeester en bestuur m.b.t. 2021
  • Aanstelling nieuwe kascommissie, reserveleden
 • 4.4 Acties en actievoornemens in 2022, extra vrijwilligers welkom!
 1. Financiën 2022
  • Begroting 2022 ter besluitvorming.
 2. Voordracht tot benoeming nieuwe penningmeester, Hans de la Mar, voorstel herbenoeming John Ruiter.
 3. 1e ronde Vernieuwing Statuten
  • Nieuwe statuten, HR eerste ideeën/concept, geen voorstel.
  • Nieuwe naam, ideeën, wenselijk? Alle veren zijn eigenlijk ook voetveren, moet de naam scherper (Veergebruikers en vrijwilligers), juist breder (Vrienden van de Veren), anders of gewoon laten zoals hij is?
  • We gaan naar 2 jaarvergaderingen, begroting en jaarplan 2023 naar najaarsbijeenkomst (binnen), steeds in combinatie met iets leuk en leerzaams rond een of meer pontlocaties
  • Schets procedure, formeel 1e ronde (quorum nodig) voorstel op najaarsvergadering, 2e ronde (geen quorum nodig) ’Wintervergadering‘.
 4. Vereniging Vrienden van de Voetveren 40 jaar. Verzoek om vrijwilligers om mee te denken over en mee te trekken aan ons 40-jarig jubileum in combinatie met de najaarsvergadering.
 5. Presentatie Markpontje door Dirk Recter, overhandigen verenigingsvlag.
 6. Jaarplan 2022, overzicht actieplannen en voortgang daarvan

Voortgang lopende actieplannen o.b.v. Meerjarenprogramma:

 • Inzet Nederrijn en Maasveren Gelderland (check), Landelijk met partners;
 • Eerste Hulp Bij Voetveren
 • Regio inzet, pontvrijwilligers,
 • Leden werven Leden, donatie actie
 • Kaartgegevens delen met partners en verkoop aansluitingen op de database van onze kaart.
 • Nieuwsbrief en ledenbulletins.
 • Verbetering publiek en ledendeel van onze site.
 • Samenwerking met partners.

Ontwikkeling vereniging, secretariaat, realiseren Beginselen Goed Bestuur, werving vrijwilligers, actieplan verenigingsdeel site, etc

 1. Rondvraag en Aftreden en dankwoord/afscheidswoord vertrekkende bestuursleden
  Ter kennisname: “Beginselen van goed bestuur” van de Vereniging en 1e evaluatie.

Gratis uitgebreide koffietafel Gouden Leeuw

Middagprogramma verzorgd door de Stichting Heen en Weer van het Markpontje Terheijden.

 • Markpontje en Foodtruck waar een kopje koffie of iets dergelijks kon worden genuttigd. Muziek verzorgd door een muziekbandje met een van onze schippers. Zie ook www.toeristischtraaie.nl
 • Rondleiding over de Kleine schans tegenover de afvaartplaats van ons pontje. Zie ook www.toeristischtraaie.nl
 • Rondleiding door de grote kerk van Terheijden. Zie ook: www.toeristischtraaie.nl

 

Het Markpontje vaart op stroom.