Wagenborg zet eigen koers voort, Ameland niet tevreden

28 augustus 23 Vervolg op bericht d.d. 01-08-23. Wagenborg heeft de “constructief” overleglijn weer verlaten voor “eigen gelijk eerst”. Het “gelijk” wordt volgens Wagenborg aangetoond met het op 18 augustus uitgekomen rapport van Marin, voor de details zie Dimensionering vaargeul Holwerd-Nes. Aanvullend onderzoek en een reeks eigen  meetgegevens, waar de gemeente Ameland. geen toegang toe heeft. Dat zet de relatie met de gemeente Ameland weer onder druk, temeer daar Wagenborg weliswaar de net aangepaste dienstregeling tot einde dit jaar doorzet, vanaf 7 september mogelijk nog met extra vaarten, maar voor haar plan 2024 weer terugvalt op de oude zeer onbetrouwbare 60 minuten dienstregeling met de grote ponten in plaatst van de nu,  zoals vele lokale gebruikers en de gemeenten verwachtten, vrij  betrouwbaar werkende 5  kwartierregeling. De gemeente Ameland adviseert dan ook negatief over het Vervoerplan 2024 van Wagenborg. Volgens de gemeente zal ondanks alle nieuwe passeer- en wachtplaatsen bij “veiligheid voorop”, ondanks het door Rijkswaterstaat deels rechttrekken van de vaargeul, de betrouwbaarheid van de dienstregeling weer bij de uurregeling weer laag zijn. Uit- en opstappen, varen, dat kost vaak meer tijd. Zeker in  drukke tijden. Het Marin rapport heeft de sneldienst niet mee onderzocht, dat zat niet in de opdracht.  Marin beveelt aanvullend onderzoek aan naar de combinatie met de sneldienst, acht de huidige regeling uitvoerbaar en ziet ruimte voor verbreding van de dienstverlening, althans los van de combinatie met de sneldienst. De betrouwbaarheid en consistentie over een langere tijd van de aankomst- en vertrektijden is voor de leefbaarheid van essentieel belang vanwege  de benodigde voorspelbaarheid en aansluiting op het openbaar vervoer. Als die er niet is, neemt de reistijd fors toe. Een enkele keer bij onvoorziene overmacht, dat kan. Overmacht organiseren kan  niet.

Ook is het overleg over voorrang van bewoners bij  urgentie, ook als daarvoor een auto nodig is, nog niet afgerond. Zie einde bericht voor onze vervolginzet.

Meer weten: puntsgewijs de opmerkingen van de gemeente Ameland in twee documenten, de adviesaanvraag dienstregeling d.d. 18 augustus 2023:

 • Aangezien de huidige dienstregeling betrouwbaar werkt en aansluit op de vervoerbehoefte is continuering van de per 1 augustus ingestelde dienstregeling tot 1 januari een goede zaak. Dat past ook bij de wens van continuïteit.
 • De gemeente wijst er op dat zij de motivatie te eenzijdig vindt. Wagenborg baseert haar voornemen alleen op uitgangspunten over de waterstanden zoals genoemd in  het definitieve Marin rapport d.d. 18 augustus. De gemeente wijst op andere elementen voor de beoordeling van de vraag “kan er veilig gevaren worden”, zoals de windkracht, windrichting en de competenties en ervaring van de kapiteins. Zij kan de door Wagenborg gehanteerde waterstanden bovendien niet terugvinden in het Marin rapport.
 • Zij stelt dat het wederom eenzijdig keuzes maken m.b.t. varen of niet varen in de voorstellen op basis van eigen waterstanden leidt tot onzekerheden m.b.t. de dienstverlening, aangezien deze voor alle daarvan afhankelijke partijen niet te volgen en voorspellen zijn.
 • De gemeente stelt dat plannen op weekbasis onwerkbaar en onnodig is. De dienstregeling kan op de bekende getijden worden gebaseerd, uitzonderlijke omstandigheden en consequenties kunnen op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd. Zo kunnen ook de van de pont afhankelijken hun reis voorbereiden en plannen.
 • De gemeente mist de dienstregeling voor de sneldienst. Zij gaat er van uit dat ook deze wordt gehandhaafd en wenst dat deze alsnog in de adviesaanvraag wordt opgenomen. Onderzoek naar de sneldienst/vaargeul moet worden gedaan door de “concessieverlener”, waarbij alle partijen worden geconsulteerd.
 • De gemeente is voor een evaluatie, mits daar eilandgroepen bij worden betrokken, ook weer onder regie van de concessieverlener en met een vergelijkbare werkwijze als met het Marin rapport.
 • Wagenborg blijft verantwoordelijk voor het realiseren van de afgesproken dagcapaciteit.
 • Goed dat Wagenborg de aansluiting op de busdiensten ongewijzigd wil laten, zekerheid is van groot belang. Echter de sneldienst en aantal ponten sluit niet aan. Dit moet volgens de gemeente alsnog gebeuren.

en de Reactie op concept vervoerplan 2024:

 • De gemeente adviseert negatief over het vervoerplan 2024!
 • Grote verbazing dat Wagenborg terugvalt op het gebleken onbetrouwbare uurschema i.p.v. handhaven van het betrouwbare 5 kwartierschema. De gemeente wenst dringend aanpassing van dit plan. Zie hiervoor voor de motivatie m.b.t. het belang van zekerheid.
 • De gemeente ziet ook de ontwikkelingen rond de vaargeul, het baggeren en het gebruik van de vaargeul, maar vind de stelling dat de situatie extreem verslechterd is, geen grond vind in de trend m.b.t. vertragingen in de jaren 2015-2022. Ook het medegebruik is er al jaren.
 • Wat de gemeente betreft dient de uitgebreide “Wagenborg” beschrijving van de toestand van en rond de vaargeul geen doel. Deze wordt verschillend beleefd en beoordeeld. De constatering dat alle partijen “streven naar een voorspelbare, betrouwbare en betaalbare verbinding die voldoet aan de vervoerbehoefte” volstaat.
 • De gemeente wenst geen herhaling van 2023, plotselinge eenzijdige wijzigingen en sterk beperken van de dienstregeling, verlies van aansluiting op het openbaar vervoer met alle schade vandien voor betrokkenen. De gemeente is er dan ook tegen dat Wagenborg op grond van  een addendum eenzijdig mag wijzigen. Wijzigen moet sowieso uitzonderlijk zijn en via een ordentelijk proces met betrokkenen worden besloten. De gemeente gaat met de concessieverlener in overleg om hier afspraken over te maken.
 • De gemeente ziet voordelen in het invoeren van reserveerplicht voor fietsen en ook personen (hoewel op zich niet nodig) omdat dan de communicatie over service en vertragingen makkelijker kan verlopen. Voorwaarden: in- en uitvoering van de plicht goed regelen en uitstekend communiceren en de toezegging dat er dan ook daadwerkelijk gecommuniceerd wordt, er zoals beloofd steeds feitelijk ruimte voor de eilanders beschikbaar is en spontaan bezoek mogelijk blijft. Noot: hoe? Quotum korte reserveertijden?
 • Verder wenst de gemeente dat haar relevante beleid zoals de toeristische visie “Van meer naar beter” wordt verwerkt in het vervoerplan 2024.
 • Voorts waarschuwt de gemeente Wagenborg om niet eenzijdig parallel aan het proces naar de VBA 2030 een nieuwe vloot te ontwikkelen. De gemeente wenst gelijke kansen voor alle belangstellende partijen. De gemeente wenst dat alle informatie hierover gedeeld wordt en dat een nieuw vervoersconcept volgt uit de keuze bij de aanbesteding en niet andersom.
 • De gemeente wil dat de tarieven in 2024 niet met het maximum toegestane bedrag worden verhoogd met het oog op de betaalbaarheid en leefbaarheid en meldt dat de toeristenbelasting 2024 door haar conform afspraak in juli is vastgesteld en dat dan nu ook met de tarieven kan.

Onze doelstellingen, zie start laatste alinea bericht 01 augustus 2023, blijven gelijk en de Veerpontencoalitie zal in september na intern overleg vaststellen in hoeverre bovenstaande aansluit bij onze doelstelling en of wij nog nadere oproepen aan betrokken partijen zullen doen. De minister beoordeelt het voorstel dienstregeling van WPD en de gevraagde adviezen en informeert de kamer daar in september over. Zie kamerbrief-definitief-rapport-marin-dimensionering-vaargeul-holwerd-ameland. Over het parallel door WPD opgestelde vervoerplan 2024 informeert de minister de kamer in november. We hebben dus nog even t.a.v. het kennelijk controversiële plan 2024. Reacties graag naar info@veerponten.nl.