ANBI

De Vereniging Vrienden van de Veerponten (voorheen voetveren) is een organisatie die van de Nederlandse Belastingdienst de zogenaamde ANBI-status heeft gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent, dat als u een gift aan de vereniging geeft, deze onder voorwaarden aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Op de website van de Belastingdienst kunt u formulieren downloaden voor een zogeheten overeenkomst periodieke gift in geld of met betalingsvolmacht.

De Belastingdienst vraagt van ANBI-erkende organisaties dat zij gegevens publiceren op hun website. Hieronder vindt u de gegevens die de Belastingdienst in dit kader van ons vraagt.

Naam instelling

Vereniging Vrienden van de Veerponten

RSIN

RSIN: 8054.42.376

Postadres van de instelling

Vereniging Vrienden van de Veerponten
Veembroederhof 266
1019 HC Amsterdam

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging staat als volgt vermeld in artikel 3.1 van de statuten:

3.1. De Vereniging heeft ten doel:

a. het aanbod en gebruik van veerponten in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden;
b. de kwaliteit van de veerponten in Nederland voor fietsers en voetgangers te verbeteren:
c. de toegankelijkheid en bereikbaarheid van veerponten voor mensen met een beperking te
verbeteren;
d. de belangen te behartigen van de wandelende en fietsende gebruikers van veerponten;
e. een innovatieve en duurzame ontwikkeling en exploitatie van veerponten te stimuleren;
f. organisaties, instanties en overheden te stimuleren om (financiële) bijdragen te leveren
aan bovengenoemde doelen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2019-2023

U kunt het beleidsplan downloaden.

Statuten

U kunt de Statuten Vereniging Vrienden van de Veerponten downloaden

Huishoudelijk reglement

U kunt het Huishoudelijk reglement Vereniging Vrienden van de Veerponten downloaden.

Functie van de bestuurders

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 6 bestuursleden met de volgende functies:

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • bestuurslid voor communicatie en website
 • bestuurslid voor leden en onze lokale vrijwilligers
 • bestuurslid voor pontleden en pontvrijwillgers
 • bestuurslid voor kennismanagement vrijwilligersponten

Namen van bestuurders en trekkers

 • voorzitter: Eef Meijerman
 • secretaris:
 • penningmeester: Hans de la Mar
 • bestuurslid voor communicatie en website: John Ruiter
 • bestuurslid externe contacten en samenwerking: Jan van der Leij
 • Trekker belangenbehartiging Jacques Guldenmundt
 • Trekker ambassadeurs nieuwe stijl Harry Hoefnagel

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen betaalde functies. Er is geen directie en er is geen personeel. De bestuursleden verlenen hun taak zonder vergoeding (met uitzondering van een vergoeding voor gemaakte onkosten).

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

De volgende activiteiten worden onderkend:

 • per post en e-mail verstrekken van informatie over veerponten en de vereniging
 • gevraagd en ongevraagd opkomen voor en adviseren over mogelijkheden bij in de vaart brengen/houden van een veerpont
 • Zelfstandig en samen met partners actie ondernemen bij bedreigde veren.
 • het onderhouden van een website www.veerponten.nl, waarop informatie wordt gegeven over veerponten in Nederland en onze verenging
 • het versturen van een nieuwsbrief per e-mail, met daarin informatie over veerponten
 • het versturen van een ledenbulletin aan de leden met informatie over de vereniging en haar inzet.

Financiële verantwoording

De jaarrekening 2021 is goedgekeurd door de ALV op 18 mei 2022.

Resultaat-2021 (pdf)

Balans-31-december-2021 (pdf)