ANBI

De Vereniging Vrienden van de Veerponten (voorheen voetveren) is een organisatie die van de Nederlandse Belastingdienst de zogenaamde ANBI-status heeft gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent, dat als u een gift aan de vereniging geeft, deze onder voorwaarden aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Op de website van de Belastingdienst kunt u formulieren downloaden voor een zogeheten overeenkomst periodieke gift in geld of met betalingsvolmacht.

De Belastingdienst vraagt van ANBI-erkende organisaties dat zij gegevens publiceren op hun website. Hieronder vindt u de gegevens die de Belastingdienst in dit kader van ons vraagt.

Naam instelling

Vereniging Vrienden van de Veerponten

RSIN

RSIN: 8054.42.376

Postadres van de instelling

Weidelaan 124
8103 ET Raalte

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging staat als volgt vermeld in artikel 3.1 van de statuten:

3.1. De Vereniging heeft ten doel:

a. het aanbod en gebruik van veerponten in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden;
b. de kwaliteit van de veerponten in Nederland voor fietsers en voetgangers te verbeteren:
c. de toegankelijkheid en bereikbaarheid van veerponten voor mensen met een beperking te
verbeteren;
d. de belangen te behartigen van de wandelende en fietsende gebruikers van veerponten;
e. een innovatieve en duurzame ontwikkeling en exploitatie van veerponten te stimuleren;
f. organisaties, instanties en overheden te stimuleren om (financiële) bijdragen te leveren
aan bovengenoemde doelen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2019-2023

U kunt het beleidsplan downloaden.

Statuten

U kunt de Statuten Vereniging Vrienden van de Veerponten downloaden

Huishoudelijk reglement

U kunt het Huishoudelijk reglement Vereniging Vrienden van de Veerponten downloaden.

Functie van de bestuurders

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 6 bestuursleden met de volgende functies:

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • bestuurslid voor externe communicatie en website
 • bestuurslid voor onze lokale vrijwilligers, lokale belangenbehartiging, samenwerking
 • bestuurslid voor landelijke belangenbehartiging, kennismanagement vrijwilligersponten

Namen van bestuurders en trekkers

Zie Bestuur

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen betaalde functies. Er is geen directie en er is geen personeel. De bestuursleden verlenen hun taak zonder vergoeding (met uitzondering van een vergoeding voor gemaakte onkosten).

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

De volgende activiteiten worden onderkend:

 • per post en e-mail verstrekken van informatie over veerponten en de vereniging
 • gevraagd en ongevraagd opkomen voor en adviseren over mogelijkheden bij in de vaart brengen/houden van een veerpont
 • Zelfstandig en samen met partners actie ondernemen bij bedreigde veren.
 • het onderhouden van een website www.veerponten.nl, waarop informatie wordt gegeven over veerponten in Nederland en onze verenging
 • het versturen van een nieuwsbrief per e-mail, met daarin informatie over veerponten
 • het versturen van een ledenbulletin aan de leden met informatie over de vereniging en haar inzet.

Zie ook het jaarverslag Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording

De jaarrekening 2022 is goedgekeurd door de ALV op 14 mei 2023.

Jaarrekening 2022