Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig vragen van bezoekers. Hieronder vindt u een aantal vragen, met de bijbehorende antwoorden eronder

Staat uw vraag er niet bij, of vindt u het antwoord niet toereikend, neem dan contact met ons op.

Vragen van exploitanten of toekomstige exploitanten

Wij willen een (voet)veer in de vaart brengen. Welke vergunningen zijn daarvoor nodig?

Voor het opzetten van een voetveerverbinding krijg je te maken met verschillende overheden. De regelingen voor de opzet van een voetveer zijn niet overal in Nederland dezelfde, daarnaast verschilt dit ook nog eens per watergang waarover het voetveer is gepland. Provincie, gemeente en waterbeheerder (waterschap/hoogheemraadschap of Rijkswaterstaat) kunnen allemaal een rol spelen bij opzet van een nieuwe veerverbinding en kunnen voorwaarden stellen aan de veerverbinding en de veerpont.

Wil je een veer opzetten over een water waar veel (beroeps)vaart is, dan zal de beheerder van de scheepvaartroute (nautisch beheerder), vanuit zijn verantwoordelijkheid voor een veilig scheepvaartverkeer, ook eisen stellen aan een veerverbinding. Voor grote vaarwegen is Rijkswaterstaat de nautisch beheerder. Rijkswaterstaat niet erg toegeeflijk is om een vergunning af te geven als er sprake is van een doorgaande vaarroute waarop ook beroepsvaart aanwezig is. Zij kunnen (bij de grote rivieren) soms zelfs weigeren om een vergunning af te geven.

Neem contact op met gemeente, provincie en/of waterschap/hoogheemraadschap om na te gaan hoe het is geregeld voor de watergang waarover je een veerverbinding zou willen starten.

Overigens komt het ook wel voor dat de gemeente de formele opdrachtgever is voor het exploiteren van een veerpont, en dit uit besteedt aan een exploitant, of aan een vrijwilligersorganisatie.

In 2013 hebben het Landelijk Veren Platform (LPV), het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, mede in overleg met de Vrienden van de Veerponten een “Leidraad minimale nautische, technische en bemanningseisen” opgesteld voor veren met maximaal 12 passagiers. Deze leidraad kleine veren kunt u hier downloaden. In deze leidraad zijn onder anderen aanbevelingen opgenomen over opleiding van de schipper/bemanning, de constructie van de veerpont en de aanwezigheid van reddingsmiddelen. Hoewel het hier niet gaat om wettelijke vastgestelde eisen, zullen de betrokken overheden in de praktijk deze leidraad als uitgangspunt gebruiken voor de door hun te stellen eisen.

Voor de steigers is toestemming nodig van de eigenaar van de oever, daarnaast is soms vergunning nodig van de gemeente. Overigens is de gemeente soms ook eigenaar van de oever.

In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij het terug in de vaart brengen van een historisch veer, is toestemming nodig van de eigenaren van de veerstoep. Dat kan een gemeente of vaarwegbeheerder zijn, maar ook een particulier, waarbij soms sprake is van een heel oud veerrecht. Men zal dan overeenstemming moeten vinden met deze eigenaar.

De gemeente moet worden gekend in het in de vaart brengen van een veerpont en eventueel het in gebruik nemen van een (oude) veerstoep.

Bij meer specifieke vragen: uitsluitsel over de wetgeving kan worden gegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Denk verder aan zaken als een goede verzekering en voldoende reddingsmiddelen (ook eis van verzekeraars).

Voor vaarbewijzen: (zie onder 2).

Welke vaarbewijzen zijn er nodig voor onze schippers?

Dat is afhankelijk van de grootte van de veerboot.

In 2013 hebben het Landelijk Veren Platform (LPV), het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, mede in overleg met de Vrienden van de Veerponten een “Leidraad minimale nautische, technische en bemanningseisen” opgesteld voor veren met maximaal 12 passagiers. Deze leidraad kleine veren kunt u hier downloaden. In deze leidraad zijn onder anderen aanbevelingen opgenomen over opleiding van de schipper/bemanning, de constructie van de veerpont en de aanwezigheid van reddingsmiddelen.

Hoewel het wettelijke niet verplicht is, wordt in de “Leidraad voor kleine veren” aanbevolen dat de schipper/bemanning in het bezit is van een klein vaarbewijs. In de praktijk zal daarom door gemeente of de nautisch beheerder wel de eis worden gesteld dat de schipper, of een ander bemanningslid, in het bezit moet zijn van een klein vaarbewijs.

Kruist een veerpont een druk bevaren doorgaande scheepvaartroute waarop ook beroepsvaart aanwezig is dan stelt Rijkswaterstaat (als die de nautisch beheerder is) vaak vrij stevige eisen aan de vakbekwaamheid van het personeel. Vaak wordt als personeel gezocht bij mensen die gevaren hebben op de Rijnvaart. Er zijn ook uitzendbureaus/bemiddelingsbureaus zoals OdvMaritiem, dat bemiddelt bij varend personeel.

Boven de 15 km/u of bij een capaciteit van meer dan 12 personen (incl. bemanning) is wettelijk wel een klein vaarbewijs vereist.

Welke eisen worden er aan de pont zelf gesteld?

In 2013 hebben het Landelijk Veren Platform (LPV), het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, mede in overleg met de Vrienden van Voetveren een “Leidraad minimale nautische, technische en bemanningseisen” opgesteld voor veren met maximaal 12 passagiers. Deze leidraad kleine veren kunt u hier downloaden. In deze leidraad zijn onder anderen aanbevelingen opgenomen over opleiding van de schipper/bemanning, de constructie van de veerpont en de aanwezigheid van reddingsmiddelen. Hoewel het wettelijke niet verplicht is, wordt in de “Leidraad voor kleine veren” aanbevolen dat er voor de veerpont een verklaring van een deskundige aanwezig moet zijn waaruit blijkt dat de veerpont voldoet aan de daartoe t.a.v. draagvermogen, stabiliteit en inrichting te stellen eisen. Hoewel het hier niet gaat om wettelijke vastgestelde eisen, zullen de betrokken overheden in de praktijk deze leidraad als uitgangspunt gebruiken voor de door hun te stellen eisen.

Bij een boot met een capaciteit van meer dan 12 personen is een Certificaat van Onderzoek vereist. Hiervoor moet de pont worden gekeurd door een daartoe bevoegd keuringsbureau. Informatie hierover is te verkrijgen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Onze stichting wil in een te ontsluiten wandel/fietsroute een klein kanaal oversteken middels een zelfbedieningspont. Welke systemen zijn daarvoor geschikt?

Voor de kleine oversteek komen twee soorten in aanmerking:

Wanneer er doorgaand scheepvaartverkeer is: de kettingponten, waarmee met een draaihaspel de pont wordt overgetrokken. De ketting zakt bij niet-gebruik naar de bodem van de vaart.

Wanneer er geen scheepvaart is en de eigenaar/gemeente waartoe het water behoort toestemming geeft: pont met een vaste kabel over het water. Dit type pont is eenvoudiger dan het eerste type. Men trekt zichzelf via de kabel over, al dan niet met behulp van een zogenaamd trekhout.

Wij willen voor onze kinder-doe-tuin een speelpontje (laten) bouwen. Heeft u hiervoor bouwtekeningen?

Wij hebben geen bouwtekeningen of technische gegevens. De bouw van een dergelijk pontje hangt van veel factoren af, en wordt meestal door een lokale aannemer uitgevoerd. Neem zelf met de eigenaren contact op voor informatie.

Welke verzekeringen zijn nodig voor ons veer?

Wij bezitten geen kennis over het verzekeren van veerboten. Wij raden u aan contact op te nemen met exploitanten van vergelijkbare veren als de uwe. Zie daarvoor op deze website onder het kopje overzicht veerponten.

U kunt ook contact opnemen met de VEEON, de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland, www.veeon.nl), hoewel die vereniging vooral is bedoeld voor de grotere veerdiensten zoals de autoveerdiensten over de grote rivieren.

Waar kan ik een cursus voor het verkrijgen van een vaarbewijs volgen?

Een opleiding voor het vaarbewijs (groot of klein) wordt door heel veel instanties ver-zorgd. Zoals de Vaarschool Albatros, VOC Vaaropleidingen, Van Leersum (www.vanleersum.com), Vamex en de ANWB. Veel instanties beschikken over meerdere locaties in het land waardoor er altijd wel een locatie in de buurt te vinden is.

De meeste instanties verzorgen ook de aanvraag voor het examen. Het examen is landelijk en wordt op veel plaatsen afgenomen.

Veel opleidingsinstituten verzorgen avond- en dagopleidingen. Bij enkele instellingen is het zelfs mogelijk in één dag de gehele opleiding te doen. Via de zoekopdracht “vaarbewijs” vindt u bijna alle instanties waarbij de opleiding gevolgd kan worden. Ook zijn er opleiding Cd-rom’s te koop bij de grote watersportwinkels en bij de ANWB. Hierin staat de gehele opleidingsstof, compleet met proefexamens.

Het is overigens niet noodzakelijk een cursus bij een instantie te volgen. Bij de ANWB is een boekje met de stof te koop. Men dient dan zelf (via de ANWB of andere instantie) het examen te regelen.

Ons veer wordt met opheffing bedreigd. Wat kan de vereniging doen en wat kunnen wij zelf doen?

Wat kan de Vereniging doen?

Over het algemeen komen wij in het geweer wanneer een veer met opheffen bedreigd wordt. Dan zoeken we contact met verantwoordelijke instanties en andere belanghebbenden, schrijven brieven naar een wethouder of dergelijke. Hoewel onze vereniging er in eerste plaats is voor voet- en fietsveren, gaan ons alle veren ter harte.

Wanneer het gaat om veranderende vaartijden zijn wij terughoudender. Er kunnen zwaarwegende argumenten zijn om de tijden te beperken. Financiële omstandigheden zijn meestal de belangrijkste redenen om vaartijden te beperken.

Wat kunt u zelf doen – enkele tips:

Ga “turven” om met harde cijfers aan te kunnen tonen hoe het gebruik van de pont is.

Ga na wat het betekent als automobilisten of fietsers moeten omrijden. Denk aan extra rijtijd, extra CO2-uitstoot, extra kilometers over de weg (scholieren! – ver-keersveiligheid) etc. Zie hiervoor o.m. het stagerapport “De verdiensten van veerdiensten” uit 2010, uitgebracht onder auspiciën van Landelijk Veren Platform.

Zoek contact met de plaatselijke Fietsersbond (als die er is) of andere belangenorganisaties.

Vraag informatie hoe actie te voeren bij de landelijke Fietsersbond. Daar is veel kennis voorhanden.

Leg contact met plaatselijke overheden; een wethouder van verkeer bijvoorbeeld.

Organiseer u als belangengroep. Samen staat u sterk.

Zoek de publiciteit; leg contact met regionale bladen, met (regionale) radio en tv. Laat u interviewen.

Informeer ons met zoveel mogelijk exacte gegevens en argumenten die wij eventueel kunnen gebruiken voor een ondersteunende brief (zie boven) aan verantwoordelijke instanties.

Wegens ziekte hebben wij per direct een ervaren schipper met groot vaarbewijs nodig. Wie kan daarin voorzien?

Er zijn diverse bedrijven die bemiddelen bij het uitzenden van personeel met (bijvoorbeeld) een groot vaarbewijs. Een voorbeeld (naast anderen) is Blue Amigo in Zwijndrecht (tel. 088-6191234).

Wij willen een nieuwe veerpont laten bouwen. Kent u veerpontbouwers?

Wij kennen diverse bedrijven die in het verleden een veerpont hebben gebouwd. Neem daarvoor per mail of brief contact met ons op.

Wij willen tijdelijk een pont huren. Is dat mogelijk?

Ponten zijn te huur bij diverse ondernemers. Hieronder enkele bedrijven (voor zover ons bekend) die veerponten kunnen verhuren:

  • Van Leersum Maritiem, www.veerpontverhuur.nl.
  • Ton Paulus Veerbedrijf, www.tonpaulusveerbedrijf.nl
  • Veerbedrijf Kinderdijk, www.veerdienstkrimpen.nl
  • Blue Amigo, www.blueamigo.com
  • Tip: u kunt ook zoeken bij pontjes in uw omgeving die alleen in de zomer varen. Soms is de boot in het winterseizoen voor verhuur beschikbaar.
Wat zijn de kosten van de aanleg van een zelfbedieningspont?

Dat is uiteraard van veel factoren afhankelijk. U moet niet alleen aan het pontje denken, maar ook aan de oevervoorzieningen (steigers, paden). De kosten van aanleg van zelfbedieningskettingveren bedragen ongeveer € 40.000,-. Voor zelfbedieningsveren met een kabel zal dit bedrag beduidend lager liggen. De vereniging deed in 2010 onderzoek naar zelfbedieningsveren. U kunt het rapport aanvragen bij de vereniging.

Welke eisen van veiligheid worden er aan een veerpont gesteld?

In 2013 hebben het Landelijk Veren Platform (LPV), het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, mede in overleg met de Vrienden van de Veerponten een “Leidraad minimale nautische, technische en bemanningseisen” opgesteld voor veren met maximaal 12 passagiers. Deze leidraad kleine veren kunt u hier downloaden. In deze leidraad zijn onder anderen aanbevelingen opgenomen over opleiding van de schipper/bemanning, de constructie van de veerpont en de aanwezigheid van reddingsmiddelen.

Hoewel het hier niet gaat om wettelijke vastgestelde eisen, zullen de betrokken overheden in de praktijk deze leidraad als uitgangspunt gebruiken voor de door hun te stellen eisen.

Wij overwegen een zelfbedieningskettingveer in de vaart te brengen. Kunt u ons daarover adviseren?

Het in de vaart brengen van een zelfbedieningskettingveer of zelfbedieningskabelveer is afhankelijk van veel factoren. De Vereniging heeft enkele jaren geleden onderzoek gedaan naar de bedrijfsvriendelijkheid van deze veren en andere zaken. Dit ondezoek kan u een eind op weg helpen. Vraag het rapport aan bij de vereniging.

Vragen van gebruikers van veerponten

Hoe kan ik ook onderweg over de vaarinformatie van de veren beschikken?

Ga in de browser van uw telefoon naar www.veerponten.nl en voeg deze website met het symbool onderaan het scherm (pijltje omhoog in een vierkante box) toe aan het beginscherm. Met een druk op de zogeheten favicon (het logo) gaat u overal direct naar de website.

Ik spaar winkelwagenmuntjes. Kan ik bij u een muntje met het logo van uw vereniging bestellen?

Onze vereniging geeft zelf geen winkelwagenmuntjes uit. Winkelwagenmuntjes met het logo van de vereniging zijn gemaakt door dhr. Jan Greuter, jan.greuter@hotmail.nl