Verslag bestuursvergadering vrijdag 15 oktober 2021

Het bestuur is op 15 oktober na 1.5 jaar ‘videovergaderen’ voor het eerst weer fysiek bij elkaar geweest (in Utrecht). We hebben allereerst gesproken over het verzoek van Henk i.v.m. drukke werkzaamheden in de privésfeer de komende maanden om zijn inzet voor onze vereniging even op een laag pitje te zetten. Uiteraard is dat akkoord. Tegelijkertijd hebben we vastgesteld dat de werving voor een nieuw bestuurslid Vrijwilligersorganisatie en trekkers voor de diverse acties, met voortvarendheid zal worden doorgezet.

De uitgaven t/m heden blijven achter bij de begroting. Dat is verklaarbaar omdat vanwege corona en personele capaciteit een deel van de voorgenomen activiteiten nog niet is gerealiseerd. De inkomsten wijken weinig af van de prognose. We sluiten het jaar daarom af met een positief saldo. Verder heeft Peter-Alex teruggekoppeld van een vergadering die hij heeft bijgewoond van  houders van Certificaten van Aandelen in onze bank Triodos. Een deel van onze reserve bestaat uit die certificaten. In de media is daar ook aandacht voor. De handel in deze certificaten is tijdelijk stilgelegd. De bank heeft uiteengezet hoe ze voornemens is de situatie weer te normaliseren. We hebben vastgesteld dat er op dit moment geen reden is voor ongerustheid voor onze vereniging.

Fiets- en Wandelbeurs

Op 25 en 26 februari is er weer een ‘normale’ fiets- en wandelbeurs in Utrecht. Traditiegetrouw is onze vereniging daar aanwezig met een stand die zichtbaar en bruikbaar is. De nadruk ligt op zichtbaarheid van onze vereniging (en ledenwerving). Vrijwilligers om de stand te bemensen kunnen zich alvast melden op info@veerponten.nl.

De actieve vrijwilligers die diverse hand- en spandiensten verrichten worden qua activiteiten “gekoppeld” aan een bestuurslid. Zo is Frans al secretaris verantwoordelijk voor de ledenadministratie, zorgt John voor de diverse websiteactiviteiten en de opslag in Zwolle en is Eef voorlopig het eerste aanspreekpunt voor de ambassadeurs.

Belangenbehartiging

N.a.v. vragen heeft het bestuur kort stilgestaan bij de toekomst van de veerverbinding over de Westerschelde en het opheffen van de Fast-Ferry in Hoek van Holland. In een wat bredere context is gesproken over hoe belangenbehartiging er in dat soort situaties eruit zou kunnen zien. De beperkte menskracht dwingt ons als het ware erg terughoudend te zijn om in directe daadwerkelijk actie te komen. Wel kunnen we adviseren hoe gedupeerden etc. het beste kunnen handelen. We gaan dat verder uitwerken mede aan de hand van een concreet voorbeeld: de pontjes in Gelderland waar de provincie wil stoppen met financiering/subsidie en het aan de betreffende gemeenten wil overlaten.

De Algemene Ledendag in 2020 zal bestaan uit een aantal discussiesessies afgesloten met een gezellige borrel. Datum en locatie volgen z.s.m.

De website en dat met name de pontjeskaart is een belangrijk onderdeel van wat de vereniging allemaal doet. Er liggen diverse verbetervoorstellen op tafel. Vanwege de grote aantallen gebruikers gaat onze kaartleverancier Google voortaan facturen sturen.

Helpen

Dat dwingt het bestuur tot nadenken over de vraag of het interessant is naar een andere leverancier over te stappen. En of onze data in de vorm van de pontjeskaart etc. niet zodanig interessant is voor andere partijen dat een gepaste vergoeding op z’n plaats is. Samen met de wens om het verenigingsgedeelte van de website te upgraden, vraagt dit om een integrale en professionele aanpak. Leden die menen ons daarbij te kunnen helpen zijn méér dan welkom. Laat je naam etc. achter op info@veerponten.nl

Onze volgende bestuursvergadering is vrijdag 3 december. Opmerkingen en/of vragen naar aanleiding van deze terugkoppeling kunnen naar de secretaris Frans Cornelis via info@veerponten.nl