Verslag bestuursvergadering zaterdag 20 augustus 2021

Het is de bedoeling dat elke keer als het bestuur heeft vergaderd, er een korte terugkoppeling naar de leden plaats vindt. Hierdoor blijft men ook gedurende het jaar op de hoogte van het reilen en zeilen. Bij vragen over een bepaald onderwerp, kunt u per e-mail (info@veerponten.nl) contact opnemen met de secretaris. Vandaag het verslag van de vergadering van 20 augustus 2021. Nog steeds met behulp van Zoom. Volgend jaar vergaderen we ongeveer 1 x 6 weken.

Het bestuur bestaat per 10 juli 2021 (Algemene Ledenvergadering) uit Eef Meijerman (voorzitter), Frans Cornelis (secretaris), Peter-Alex van Meir (penningmeester), John Ruiter (website en communicatie), Henk van der Drift (belangenbehartiging) en Jan van der Leij (in- en externe communicatie). Er is nog één stoel leeg: één bestuurslid dat zich met name gaat bezighouden met het opzetten van een robuust vrijwilligersnetwerk, zie www.veerponten.nl/bestuurslidgezocht

Voor het eerst is ook Marjan Kruysdijk bij de vergadering. Ze is een ingehuurde kracht die het bestuur gaat helpen met allerlei administratieve en organisatorische werkzaamheden.

Vanuit de penningmeester is de stand van zaken van de begroting geagendeerd. Er zijn geen bijzonderheden. Wel hebben we iets minder inkomsten maar we geven tot heden ook minder uit. Zoals ook al gemeld aan de Kascontrolecommissie financieel verslag 2020, heeft onze bank – de Triodosbank – haar aandeelhouders en klanten laten weten dat zij de handel in Certificaten van Aandelen tijdelijk opgeschort. Onze vereniging heeft een deel van haar eigen vermogen daarin belegd. Dat betekent dat we op dit moment, als we dat zouden willen, daar geen gebruik van kunnen maken. Omdat we dat voorlopig niet van plan zijn, is er nu geen probleem. De bank verwacht in het 4de kwartaal meer te kunnen zeggen over hoe e.e.a. verder gaat. We houden uiteraard de bekende vinger aan de pols.

Vereniging De Binnenvaart heeft ons gevraagd te participeren in het themajaar ‘veerponten’ dat ze in 2022 wil houden. Er wordt o.a gedacht aan een tentoonstelling. Henk legt contact.

De voorbereiding van de algemene ledendag op 25 september loopt, mede door Corona, helaas minder voorspoedig dan gehoopt. Locatie en programma staan daarom nog niet vast. Het is kort dag. Als het onverhoopt niet lukt, wordt de dag afgeblazen en naar een nader te bepalen datum verschoven. (Inmiddels hebben de leden via de website en per e-mail hierover bericht gehad.)

Zoals in de inleiding al staat, missen we nog 1 bestuurslid. Op de uitvraag naar trekkers voor de diverse activiteiten, is één reactie binnengekomen. Inmiddels is dit enthousiaste lid, Jaques Guldenmundt, samen met Henk aan de slag. Maar er is nog veel te doen. Dus meldt u aan, zie: www.veerponten.nl/trekkersgezocht. Het bestuur blijft zoeken!

Aan de hand van een eerste oriëntatie op de upgrading van onze website, wordt gediscussieerd over het belang van het kaartgespeeld i.r.t. tot het algemene verenigingsleven en over nut en noodzaak van een besloten deel op de website voor leden om informatie uit te wisselen etc. Op basis van de uitkomsten van deze discussie wordt een actieplan opgesteld. Mocht u nog ideeën hebben voor verbetering van onze website: laat het ons weten via het bekende e-mailadres info@veerponten.nl.

Henk en Jacques hebben een stuk opgesteld dat gaat over belangenbehartiging. Discussiepunten daarin zijn o.a. voor welke doelgroepen we (primair) moeten opkomen, hoe we daarbij slim kunnen en moeten samenwerken met andere landelijke organisaties en lokale groepen. Afgesproken is dat we als eerste de “case Gelderland” gaan oppakken. Daar heeft de provincie besloten in de nabije toekomst in principe geen geld meer uit te trekken voor het financieel ondersteunen van veerponten in Gelderland. Actie is noodzakelijk! Mocht u belangstelling hebben om daar concreet in mee te denken etc laat het ons weten! We hebben echt menskracht nodig om daar de belangen van de veerpontgebruikers te behartigen.