We zoeken trekkers voor diverse acties

Vereniging Vrienden van de Veerponten wil zich nog meer inzetten en beter zichtbaar en meer beschikbaar zijn. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om diverse actiepunten uit te voeren.

Vereniging

De vereniging is in 1982 opgericht en wil de voorwaarden voor het in de vaart houden van ponten verbeteren en mensen daarvoor mobiliseren. De 2000 leden, samen met pontvrijwilligers, overheden, partnerorganisaties, eigenaren en exploitanten van de  veerverbindingen in Nederland, proberen we dat te bereiken.

We doen dat o.a. door de interactieve kaart op de website www.veerponten.nl waarmee we de leden en vele wandelaars en fietsers op elk moment zicht geven op waar ponten en pontjes zijn, of ze varen en of je nog meer moet weten als je ze die dag wil gebruiken. De tweemaandelijkse nieuwsbrief gaat naar zo’n 1000 adressen en informeert over nieuwe ontwikkelingen etc. Subsidies worden verstrekt voor verbeteringen van de toegankelijkheid.

Ambitie

Er zijn de afgelopen jaren steeds meer en betere pontjes bijgekomen. Dat ze blijven varen is niet vanzelfsprekend. Vele kwamen er dankzij bewoners uit de omgeving. Op diverse plaatsen in het land staat het voortbestaan op het spel. Ook de bereikbaarheid van een aantal verbindingen kan nog beter.

We zoeken daarbij de samenwerking met organisaties van wandelaars, fietsers en de pontexploitanten. Op de laatste algemene ledenvergadering hebben we besloten om de missie steviger  op te pakken. Landelijk en lokaal.

We hebben leden die veel kunnen en zich betrokken voelen. Dat bleek uit de enquête in de zomer van 2020; een potentieel wat de vereniging nog maar nauwelijks benut.

De vereniging wil haar inzet versterken. We wil­len ook zichtbaarder en beschikbaarder zijn. Ook daar moet de vereniging voor worden versterkt. De basis is er, sterke leden, een reserve waar we een eerste investering mee kunnen doen.

Trekkers voor acties

We willen meer dan nu. Dat kan niet alleen met een bestuur, ook niet als het mee aan de slag gaat en dat doen de bestuursleden. Besturen is ook vergaderen, stukken maken, overleggen, zorgen voor administratie, begroten, samenwerking organiseren, zorgen voor geld voor het werk en meer. Wij denken dat er ook leden, of aspirant leden zijn, die wel met onze acties aan de slag willen maar besturen graag aan anderen overlaten.

Dus willen we naast bestuursleden vrijwilligers die een concreet vraagstuk gaan oppakken door met een clubje leden of andere geïnteresseerden een actieplan op te stellen en het vervolgens te gaan uitwerken.

Wie zoeken we?

De vereniging is op zoek naar vrijwilligers om één van de onderstaande acties te gaan trekken:

  • werving nieuwe leden in combinatie met vergroten diversiteit ledenbestand
  • versterken inkomsten en onderzoek naar en aanboren van nieuwe geldstromen en sponsoren (Marketing en interne communicatie)
  • doorontwikkeling nieuwsbrief als belangrijk communicatiemedium voor  belangstellenden en partners (Externe communicatie)
  • doorontwikkeling website (in combinatie met gebruik andere sociale media) en versterken verenigingsinhoud (In- én Externe communicatie)
  • doorontwikkeling vrijwilligersnetwerk, opbouw, versterken netwerk diverse vrijwilligers bij de vereniging, opbouw delen vrijwilligers, faciliteiten en kennis met partners (Vrijwilligers)
  • ontwikkeling ledenmailing als belangrijk communicatiemedium van en voor de leden van de vereniging en andere belangstellenden (Interne communicatie)
  • promotie, bekendheid en zichtbaarheid vereniging (Marketing en interne communicatie, Externe communicatie)
  • zorgen voor bewaken en versterken vindbaarheid, wachtcomfort, toegankelijkheid veerponten  (Bruikbaarheid ponten)
  • kennisnetwerk, vanuit perspectief eigenaren, exploitanten, schippers en gebruikers (Kennis­management)
  • kennisontwikkeling zelfbedieningspontjes: techniek, beheer en onderhoud, veiligheid (Kennis­management, Bruikbaarheid ponten)

Voor het versterken van de belangenbehartiging is inmiddels een trekker enthousiast en voortvarend aan de slag gegaan.

Wat doet een trekker?

Een trekker werkt samen met ‘zijn’ bestuurslid aan een actie uit het jaarplan. Zij werken het uit tot een actieplan met  budget, faciliteiten, aantal benodigde vrijwilligers, met wie samenwerken en afspraken maken, planning en dergelijke. Na vaststelling door het bestuur gaan ze er mee aan de slag. Uiteraard kan het tussentijds in overleg worden aangepast.

Trekker en bestuurslid bespreken ten minste eenmaal per kwartaal de ontwikkelingen en doen regelmatig verslag naar de andere bestuursleden.

Vrijwilligersnetwerk en vaardigheden

We zien winst in het versterken van de variatie qua achtergrond in het vrijwilligersnetwerk. Dat kan groter qua jongeren, vrouwen, spreiding over het land, cultuur, actieve betrokkenheid.

Het spreekt voor zich dat geïnteresseerden ‘iets’ meebrengen. Het gaat primair om kennis, kunde en ervaring op een of meer van de genoemde terreinen. Daarnaast het vermogen om echt samen te werken met betreffend bestuurslid en andere vrijwilligers, partnerorganisaties etc. Resultaatgerichtheid en planmatig werken zijn een ‘must’.

Meer informatie en vervolg

Als je wil sturen we een informatiepakket met relevante stukken. Denk aan het beleidsplan 2018-2023, begroting 2021, concept-jaarplan 2021-2022 met de acties. Op deze website krijg je ook een indruk van de vereniging, met o.a. de prachtkaart. Je kan het informatiepakket aanvragen bij info@veerponten.nl We sturen het je dan digitaal toe. Je kunt voor meer persoonlijke toelichting bellen met Eef Meijerman, 06-11387508, voorzitter.

Als je interesse hebt dan vragen we je jouw gemotiveerde sollicitatie via info@veerponten.nl zo snel mogelijk aan ons toe te sturen. Vermeld duidelijk naar welke actie(s) je interesse uitgaat. We nemen contact met je op en maken eventueel een afspraak voor een kennismaking.