Drukbezocht Groot Gelders Verendebat op 27 januari, alle partijen erkennen belang ponten en regie provincie

Aanleiding debat

De Provincie Gelderland is een waterrijke provincie met grote rivieren en dus is het belang van de veren groot. Dat geldt voor de duurzame economie en het toerisme, maar zeker ook voor sociaal-maatschappelijke zaken. Veerponten zijn essentiële, en in de beleving plezierige schakels voor beperking van de reiskilometers naar werk en school, tijdens wandel- en fietsroutes en voor lokale recreatie. Tevens verbinden ze gemeenschappen met elkaar en hun voorzieningen.

Het Gelders Verenfonds, dat via subsidies de exploitatietekorten van Gelderse veerponten aanvult, raakt leeg. De provincie Gelderland geeft al jaren geen financiële bijdrage aan het fonds en de rente is al jaren zeer laag tot negatief. Dat leidde in 2023 al tot hogere prijzen, ondanks een laatste ronde subsidies van ca 1 miljoen euro. Sterkte stijging energieprijs, lonen en andere kosten, meer baggeren door extreem laag water dreven de kosten op. In 2024 en de jaren daarna is het fonds leeg. Hierdoor dreigen extra hoge prijsverhogingen voor gebruikers, of dreigt voor vele ponten minder varen of zelfs opheffen. Tienduizenden inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars worden hier dan de dupe van.

De Vereniging Vrienden van de Veerponten luidde, ook samen met ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet en Wandelnet (zie ander nieuws) de noodklok en onze Werkgroep Gelderland riep de Gelderse lijsttrekkers eind januari bijeen voor het Groot Gelders Verendebat. De verkiezingen, nieuwe staten, een nieuw coalitie akkoord vormen een grote kans om, de zich de laatste jaren achter de oevergemeenten terugtrekkende provincie onder het  motto “de oevergemeenten zijn aan zet, want ponten zijn een weg en maken geen deel uit van het hoofdwegennet”, van deze heilloze koers af te houden. Het oude college negeerde de brede betekenis van ponten. De voortekenen voor het debat waren toch gunstig want we hadden met onze jubileum ALV motie al veel publiciteit verworven. Ook maakte het optreden van onze trekker belangenbehartiging Jacques Guldenmundt op het open debat bij de Staten indruk. Tenslotte waren een reeks partijen ingegaan op ons verzoek de provinciale inzet in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Het werd dan ook flink druk in het Veerhuis te Opheusden, 10 partijen, wethouders, VEEON, de leden van de Veerpontencoalitie, de (zich ook actief inzettenden) VNG Gelderland, provincie pers. Ze waren er allemaal op deze inspirerende plek bij de pont. Zie ook de foto’s .

Op de helaas wat onscherpe foto Maarten Goorhuis, directeur Pieterpad, die een even prachtig als scherp pleidooi voor de brede en veelzijdige betekenis van ponten hield. Hij kreeg bijval van Eik-Jan Bijleveld, wethouder Wageningen, Johan van den Boogaard, voorzitter VEEON en Paulus Jansen, voorzitter Fietsplatform. Onder leiding van Jacques werden de 10 partijen aan de tand gevoeld. Allen spraken steun uit voor een regierol van de provincie. M.b.t. de mate van financiële ondersteuning daarbij was meer variatie en ook de invulling van de regie verschilt vermoedelijk. Zie De Veerpontvrienden en vriendinnen gaan door voor een meer compleet beeld.

Provinciale verkiezingen

Gelderland koos de nieuwe statenleden op woensdag 15 maart. Zij werken nu aan het nieuwe bestuur dat met een structurele oplossing voor het behoud van de veerponten moet komen. Uiteraard is de BBB nu als eerste aan zet bij de onderhandelingen, wij letten er op dat hun enthousiasme voor ponten in daden wordt omgezet. En dat  geldt uiteraard voor de toezeggingen van alle partijen.

Steun!?

Wilt u onze inzet steunen? Wordt dan via de koppeling lid of eenmalig of periodiek donateur! Als u tenminste vijf jaar donatie toezegt, is deze geheel aftrekbaar van de belasting zonder drempelbedrag.

 

(13 januari 2023  en update 4 april)