Terugblik Algemene Ledenvergadering voorjaar 2023

De voorjaarsvergadering is gehouden op zaterdag 13 mei 2023 in Restaurant Oan ’t Wetter, Yn’e Lijte 2 in Grou (Fr.).

Concept notulen en besluitenlijst komen in het Ledenbulletin en t.z.t. in de stukken Najaars ALV met o.a. Jaarplan en begroting 2024.

Belangrijke punten waren

Jaarstukken 2022

Jaarverslag vereniging 2022

Jaarrekening 2022
a toelichting door de penningmeester
b verslag en advies kascommissie en reactie van bestuur
c Voorstel décharge bestuur m.b.t. 2022
d Benoeming nieuwe leden en reserveleden kascommissie

Herbenoeming van de voorzitter Eef Meijerman, benoeming Ben Vegter

Stand van zaken certificaten bij de Triodosbank

Presentatie de 8 van Grou, programmadeel verzorgd door Anke Zijlstra over de fietsroute de 8 van Grou, waarin liefst 12 pontjes zijn opgenomen.

Beschikbare stukken